Xin vui lòng không tắt script để các hiệu ứng của website chạy tốt hơn. Xin cám ơn

 
Tra cứu:
Tên loại bài
Đề thi trắc nghiệm N1
Xem bản rút gọn
Hoàn thành:
Chú ý: Cùng một đề, Website chia làm 2 dạng kiểm tra.

Dạng 1: làm từ đầu đến cuối mới có kết quả, không có hướng dẫn giải.

Dạng 2: Làm xong 1 câu biết đúng sai ngay và kèm theo hướng dẫn giải.

 

 

ĐỀ THI  N1 (phân từng phần)

Chú ý: Click vào các dòng bên dưới để mở ra danh sách các đề thi.

    <<<    LTN1P1 (漢字読み)  >>>

Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành
1 Xem Xem 2 Xem Xem 3 Xem Xem
4 Xem Xem 5     6    
7     8     9    
10     11     12    
13     14     15    
16     17     18    
19     20     21    
22     23     24    
25     26     27    
28     29     30    

    <<<  LTN1P2 (文脈規定) >>>

Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành
1 Xem Xem 2 Xem Xem 3 Xem Xem
4 Xem Xem 5     6    
7     8     9    
10     11     12    
13     14     15    
16     17     18    
19     20     21    
22     23     24    
25     26     27    
28     29     30    

    <<<  LTN1P3 (言い換え類義) >>>

Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành
1 Xem Xem 2 Xem Xem 3 Xem Xem
4     5     6    
7     8     9    
10     11     12    
13     14     15    
16     17     18    
19     20     21    
22     23     24    
25     26     27    
28     29     30    

    <<<   LTN1P4 (用法) >>>

Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành
1 Xem Xem 2 Xem Xem 3 Xem Xem
4     5     6    
7     8     9    
10     11     12    
13     14     15    
16     17     18    
19     20     21    
22     23     24    
25     26     27    
28     29     30    

    <<<   LTN1P5 文の文法1(文法形式の判断)>>>

Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành
1 Xem Xem 2 Xem Xem 3 Xem Xem
4     5     6    
7     8     9    
10     11     12    
13     14     15    
16     17     18    
19     20     21    
22     23     24    
25     26     27    
28     29     30    

    <<<   LTN1P6 文の文法2(文の組み立て) >>>

Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành
1 Xem Xem 2 Xem Xem 3    
4     5     6    
7     8     9    
10     11     12    
13     14     15    
16     17     18    
19     20     21    
22     23     24    
25     26     27    
28     29     30    

    <<<  LTN1P7 (文章の文法) >>>

Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành
1 Xem Xem 2 Xem Xem 3 Xem Xem
4 Xem Xem 5 Xem Xem 6 Xem Xem
7 Xem Xem 8     9    
10     11     12    
13     14     15    
16     17     18    
19     20     21    
22     23     24    
25     26     27    
28     29     30    

    <<<   LTN1P8 内容理解(短文) >>>

Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành
1 Xem Xem 2 Xem Xem 3 Xem Xem
4 Xem Xem 5     6    
7     8     9    
10     11     12    
13     14     15    
16     17     18    
19     20     21    
22     23     24    
25     26     27    
28     29     30    

    <<<  LTN1P9 内容理解(中文) >>>

Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành
1 Xem Xem 2 Xem Xem 3 Xem Xem
4 Xem Xem 5     6    
7     8     9    
10     11     12    
13     14     15    
16     17     18    
19     20     21    
22     23     24    
25     26     27    
28     29     30    

    <<<   LTN1P10 内容理解(長文) >>>

Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành
1 Xem Xem 2 Xem Xem 3 Xem Xem
4 Xem Xem 5 Xem Xem 6    
7     8     9    
10     11     12    
13     14     15    
16     17     18    
19     20     21    
22     23     24    
25     26     27    
28     29     30    

    <<<   LTN1P11 (統合理解) >>>

Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành
1 Xem Xem 2 Xem Xem 3 Xem Xem
4     5     6    
7     8     9    
10     11     12    
13     14     15    
16     17     18    
19     20     21    
22     23     24    
25     26     27    
28     29     30    

    <<<   LTN1P12 主張理解(長文)  >>>

Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành
1 Xem Xem 2 Xem Xem 3 Xem Xem
4 Xem Xem 5     6    
7     8     9    
10     11     12    
13     14     15    
16     17     18    
19     20     21    
22     23     24    
25     26     27    
28     29     30    

    <<<   LTN1P13 (情報検索) >>>

Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành
1 Xem Xem 2 Xem Xem 3 Xem Xem
4 Xem Xem 5     6    
7     8     9    
10     11     12    
13     14     15    
16     17     18    
19     20     21    
22     23     24    
25     26     27    
28     29     30    

    <<<   LTN1P14 ((聴解)課題理解) >>>

Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành
1 Xem Xem 2 Xem Xem 3 Xem Xem
4 Xem Xem 5     6    
7     8     9    
10     11     12    
13     14     15    
16     17     18    
19     20     21    
22     23     24    
25     26     27    
28     29     30    

    <<<  LTN1P15 ((聴解)ポイント理解)>>>

Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành
1 Xem Xem 2 Xem Xem 3 Xem Xem
4 Xem Xem 5     6    
7     8     9    
10     11     12    
13     14     15    
16     17     18    
19     20     21    
22     23     24    
25     26     27    
28     29     30    

    <<<   LTN1P16 ((聴解)概要理解)>>>

Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành
1 Xem Xem 2 Xem Xem 3 Xem Xem
4 Xem Xem 5     6    
7     8     9    
10     11     12    
13     14     15    
16     17     18    
19     20     21    
22     23     24    
25     26     27    
28     29     30    

    <<<   LTN1P17 ((聴解)即時応答) >>>

Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành
1 Xem Xem 2 Xem Xem 3 Xem Xem
4 Xem Xem 5     6    
7     8     9    
10     11     12    
13     14     15    
16     17     18    
19     20     21    
22     23     24    
25     26     27    
28     29     30    

    <<<   LTN1P18 ((聴解)統合理解) >>>

Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành
1 Xem Xem 2 Xem Xem 3 Xem Xem
4 Xem Xem 5     6    
7     8     9    
10 Xem Xem 11     12    
13     14     15    
16     17     18    
19     20     21    
22     23     24    
25     26     27    
28     29     30    

 

 

 

ĐỀ THI N1 (Đề đầy đủ)

N1(đề thi các năm gần đây)
Năm Gengo& Dokkai   Choukai
Dạng 1 Dạng 2 Hoàn Thành Dạng 1 Dạng 2 Hoàn Thành
07/2010 Xem Xem Xem Xem
12/2010 Xem Xem Xem Xem
07/2011 Xem Xem Xem Xem
12/2011 Xem Xem Xem Xem
07/2012        
1Kyu (đề thi từ năm 2005-2009)
Năm Moji&Goi   Dokkai&Bunpou   Choukai
Dạng 1 Dạng 2 Hoàn Thành   Dạng 1 Dạng 2 Hoàn Thành   Dạng 1 Dạng 2 Hoàn Thành
2005 Xem Xem Xem Xem Xem Xem
2006 Xem Xem Xem Xem Xem Xem
2007 Xem Xem Xem Xem Xem Xem
2008 Xem Xem Xem Xem Xem Xem
2009 Xem Xem Xem Xem Xem Xem
N5 (Đề thi mẫu của website)
Đề Moji&Goi&Bunpou   Dokkai   Choukai
Dạng 1 Dạng 2 Hoàn Thành Dạng 1 Dạng 2 Hoàn Thành Dạng 1 Dạng 2 Hoàn Thành
01            
02            
03            
04            
05            

 

 

 

ĐỀ THI TỪ VỰNG & NGỮ PHÁP N1 (Mức độ khó đề thi vào khoảng N1&N2)

語彙   文法
  Dạng 1 Dạng 2 Hoàn Thành   Dạng 1 Dạng 2 Hoàn Thành
Đề số 1 Xem Xem Đề số 1 Xem Xem
Đề số 2 Xem Xem Đề số 2 Xem Xem
Đề số 3 Xem Xem Đề số 3 Xem Xem
Đề số 4 Xem Xem Đề số 4 Xem Xem
Đề số 5 Xem Xem Đề số 5 Xem Xem
Đề số 6 Xem Xem Đề số 6 Xem Xem
Đề số 7 Xem Xem Đề số 7 Xem Xem
Đề số 8 Xem Xem Đề số 8 Xem Xem
Đề số 9 Xem Xem Đề số 9 Xem Xem
Đề số 10 Xem Xem Đề số 10 Xem Xem
   
Đề số 11 Xem Xem Đề số 11 Xem Xem
Đề số 12 Xem Xem Đề số 12 Xem Xem
Đề số 13 Xem Xem Đề số 13 Xem Xem
Đề số 14 Xem Xem Đề số 14 Xem Xem
Đề số 15 Xem Xem Đề số 15 Xem Xem
Đề số 16 Xem Xem Đề số 16 Xem Xem
Đề số 17 Xem Xem Đề số 17 Xem Xem
Đề số 18 Xem Xem Đề số 18 Xem Xem
Đề số 19 Xem Xem Đề số 19 Xem Xem
Đề số 20 Xem Xem Đề số 20 Xem Xem
   
  Đề số 21 Xem Xem
Đề số 22 Xem Xem
Đề số 23 Xem Xem
Đề số 24 Xem Xem
Đề số 25 Xem Xem
Đề số 26 Xem Xem
Đề số 27 Xem Xem
Đề số 28 Xem Xem
Đề số 29 Xem Xem
Đề số 30 Xem Xem
 
Đề số 31 Xem Xem
Đề số 32 Xem Xem
Đề số 33 Xem Xem
Đề số 34 Xem Xem
Đề số 35 Xem Xem
Đề số 36 Xem Xem
Đề số 37 Xem Xem
Đề số 38 Xem Xem
Đề số 39 Xem Xem
Đề số 40 Xem Xem
 
Đề số 41 Xem Xem
Đề số 42 Xem Xem
Đề số 43 Xem Xem
Đề số 44 Xem Xem
Đề số 45 Xem Xem
Đề số 46 Xem Xem
Đề số 47 Xem Xem
Đề số 48 Xem Xem
Đề số 49 Xem Xem
Đề số 50 Xem Xem
 
       
Đề số 52 Xem Xem
Đề số 53 Xem Xem
Đề số 54 Xem Xem
Đề số 55 Xem Xem
Đề số 56 Xem Xem
 

 

* Sau khi các bạn nộp bài, điểm số của các bạn sẽ được lưu trong trang cá nhân.

* Khi phát hiện lỗi trong đề thi hoặc phần hướng dẫn, xin vui lòng thông báo với chúng tôi: Click vào đây.

* Các ý kiến đóng góp, các thảo luận, chỉnh sửa phần dịch... Xin vui lòng để lại comment: Click vào đây.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Quay lại ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Chú ý:

Các lời bình bên dưới, các bạn dùng để trao đổi, hỏi bài, góp ý cho luyện thi trắc nghiệm.

Các ý kiến, trao đổi, hỏi - đáp khác xin vui lòng Click vào đây để đi đến chuyên mục dành riêng.

THÔNG BÁO
Click vào đây đến phiên bản Ver3.0 + Bạn chưa thành viên VIP, vui lòng nâng cấp VIP tại đây

+ Bạn đã là thành viên VIP nhưng không xem được bài học trên trang này, vui lòng thoát ra và đăng nhập lại.

+ Bạn không đăng nhập được vui lòng gởi mail yêu cầu tìm lại User và password đến email của admin: admin@lophoctiengnhat.com

Thống kê online
Thành viên:
0
Khách:
8
Hôm nay:
2275
Hôm qua:
3405
Toàn bộ:
21543977