Xin vui lòng không tắt script để các hiệu ứng của website chạy tốt hơn. Xin cám ơn

 
Tra cứu:
Tên loại bài
Đề thi trắc nghiệm N4
Xem bản rút gọn
Hoàn thành:
Chú ý: Cùng một đề, Website chia làm 2 dạng kiểm tra.

Dạng 1: làm từ đầu đến cuối mới có kết quả, không có hướng dẫn giải.

Dạng 2: làm xong 1 câu biết đúng sai ngay và kèm theo hướng dẫn giải.

 

 

ĐỀ THI  N4 (phân từng phần)

Chú ý: Click vào các dòng bên dưới để mở ra danh sách các đề thi.

    <<<    LTN4P1 (漢字読み)  >>>

Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành
1 Xem Xem 2 Xem Xem 3 Xem Xem
4 Xem Xem 5 Xem Xem 6 Xem Xem
7 Xem Xem 8 Xem Xem 9 Xem Xem
10 Xem Xem 11     12    
13     14     15    
16     17     18    
19     20     21    
22     23     24    
25     26     27    
28     29     30    

    <<<   LTN4P2 (表記)  >>>

Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành
1 Xem Xem 2 Xem Xem 3 Xem Xem
4 Xem Xem 5 Xem Xem 6 Xem Xem
7 Xem Xem 8 Xem Xem 9 Xem Xem
10 Xem Xem 11 Xem Xem 12 Xem Xem
13 Xem Xem 14 Xem Xem 15 Xem Xem
16 Xem Xem 17 Xem Xem 18 Xem Xem
19 Xem Xem 20 Xem Xem 21 Xem Xem
22 Xem Xem 23 Xem Xem 24 Xem Xem
25 Xem Xem 26 Xem Xem 27 Xem Xem
28 Xem Xem 29 Xem Xem 30    

    <<<   LTN4P3 (文脈規定)  >>>

Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành
1 Xem Xem 2 Xem Xem 3 Xem Xem
4 Xem Xem 5 Xem Xem 6 Xem Xem
7 Xem Xem 8 Xem Xem 9 Xem Xem
10 Xem Xem 11 Xem Xem 12 Xem Xem
13 Xem Xem 14 Xem Xem 15 Xem Xem
16 Xem Xem 17 Xem Xem 18 Xem Xem
19 Xem Xem 20 Xem Xem 21 Xem Xem
22 Xem Xem 23 Xem Xem 24 Xem Xem
25 Xem Xem 26 Xem Xem 27 Xem Xem
28 Xem Xem 29 Xem Xem 30 Xem Xem

    <<<   LTN4P4 (言い換え類義)  >>>

Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành
1 Xem Xem 2 Xem Xem 3 Xem Xem
4 Xem Xem 5 Xem Xem 6 Xem Xem
7 Xem Xem 8 Xem Xem 9 Xem Xem
10 Xem Xem 11 Xem Xem 12 Xem Xem
13 Xem Xem 14 Xem Xem 15 Xem Xem
16     17     18    
19     20     21    
22     23     24    
25     26     27    
28     29     30    

    <<<   LTN4P5 (用法)  >>>

Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành
1 Xem Xem 2 Xem Xem 3 Xem Xem
4 Xem Xem 5 Xem Xem 6 Xem Xem
7 Xem Xem 8 Xem Xem 9 Xem Xem
10 Xem Xem 11 Xem Xem 12    
13     14     15    
16     17     18    
19     20     21    
22     23     24    
25     26     27    
28     29     30    

    <<<   LTN4P6 (文法形式の判断)  >>>

Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành
1 Xem Xem 2 Xem Xem 3 Xem Xem
4 Xem Xem 5 Xem Xem 6 Xem Xem
7 Xem Xem 8 Xem Xem 9 Xem Xem
10 Xem Xem 11 Xem Xem 12 Xem Xem
13 Xem Xem 14 Xem Xem 15 Xem Xem
16 Xem Xem 17 Xem Xem 18 Xem Xem
19 Xem Xem 20 Xem Xem 21 Xem Xem
22 Xem Xem 23 Xem Xem 24 Xem Xem
25 Xem Xem 26 Xem Xem 27 Xem Xem
28 Xem Xem 29 Xem Xem 30 Xem Xem

    <<<   LTN4P7 (文の組み立て)  >>>

Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành
1 Xem Xem 2 Xem Xem 3 Xem Xem
4 Xem Xem 5 Xem Xem 6 Xem Xem
7 Xem Xem 8 Xem Xem 9 Xem Xem
10 Xem Xem 11 Xem Xem 12 Xem Xem
13 Xem Xem 14 Xem Xem 15 Xem Xem
16 Xem Xem 17 Xem Xem 18 Xem Xem
19 Xem Xem 20 Xem Xem 21 Xem Xem
22 Xem Xem 23 Xem Xem 24 Xem Xem
25 Xem Xem 26 Xem Xem 27 Xem Xem
28 Xem Xem 29 Xem Xem 30 Xem Xem

    <<<   LTN4P8 (文章の文法)  >>>

Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành
1 Xem Xem 2 Xem Xem 3 Xem Xem
4 Xem Xem 5 Xem Xem 6 Xem Xem
7 Xem Xem 8 Xem Xem 9 Xem Xem
10 Xem Xem 11 Xem Xem 12 Xem Xem
13 Xem Xem 14 Xem Xem 15 Xem Xem
16 Xem Xem 17 Xem Xem 18 Xem Xem
19 Xem Xem 20 Xem Xem 21 Xem Xem
22 Xem Xem 23     24    
25     26     27    
28     29     30    

    <<<   LTN4P9 (短文)  >>>

Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành
1 Xem Xem 2 Xem Xem 3 Xem Xem
4     5 Xem Xem 6 Xem Xem
7 Xem Xem 8 Xem Xem 9 Xem Xem
10 Xem Xem 11 Xem Xem 12    
13     14     15    
16     17     18    
19     20     21    
22     23     24    
25     26     27    
28     29     30    

    <<<   LTN4P10 (中文)  >>>

Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành
1 Xem Xem 2 Xem Xem 3 Xem Xem
4 Xem Xem 5     6    
7     8 Xem Xem 9 Xem Xem
10 Xem Xem 11 Xem Xem 12    
13     14     15    
16     17     18    
19     20     21    
22     23     24    
25     26     27    
28     29     30    

    <<<   LTN4P11 (情報検索)  >>>

Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành
1 Xem Xem 2 Xem Xem 3 Xem Xem
4 Xem Xem 5 Xem Xem 6 Xem Xem
7 Xem Xem 8 Xem Xem 9 Xem Xem
10 Xem Xem 11 Xem Xem 12 Xem Xem
13 Xem Xem 14 Xem Xem 15 Xem Xem
16 Xem Xem 17 Xem Xem 18 Xem Xem
19 Xem Xem 20 Xem Xem 21 Xem Xem
22 Xem Xem 23 Xem Xem 24 Xem Xem
25 Xem Xem 26 Xem Xem 27 Xem Xem
28 Xem Xem 29 Xem Xem 30 Xem Xem

    <<<   LTN4P12 ((聴解)課題理解)  >>>

Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành
1 Xem Xem 2 Xem Xem 3 Xem Xem
4 Xem Xem 5 Xem Xem 6 Xem Xem
7     8     9    
10     11     12    
13     14     15    
16     17     18    
19     20     21    
22     23     24    
25     26     27    
28     29     30    

    <<<   LTN4P13 ((聴解)ポイント理解)  >>>

Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành
1 Xem Xem 2 Xem Xem 3 Xem Xem
4 Xem Xem 5 Xem Xem 6 Xem Xem
7     8     9    
10     11     12    
13     14     15    
16     17     18    
19     20     21    
22     23     24    
25     26     27    
28     29     30    

    <<<   LTN4P14 ((聴解)概要理解)  >>>

Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành
1 Xem Xem 2 Xem Xem 3 Xem Xem
4 Xem Xem 5 Xem Xem 6 Xem Xem
7 Xem Xem 8     9    
10     11     12    
13     14     15    
16     17     18    
19     20     21    
22     23     24    
25     26     27    
28     29     30    

    <<<   LTN4P15 ((聴解)発話表現)  >>>
Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành
1 Xem Xem 2 Xem Xem 3 Xem Xem
4 Xem Xem 5 Xem Xem 6 Xem Xem
7     8     9    
10     11     12    
13     14     15    
16     17     18    
19     20     21    
22     23     24    
25     26     27    
28     29     30    

 

ĐỀ THI N4 (Đề đầy đủ)

N4
Năm Moji&Goi&Bunpou   Dokkai   Choukai
Dạng 1 Dạng 2 Hoàn Thành Dạng 1 Dạng 2 Hoàn Thành Dạng 1 Dạng 2 Hoàn Thành
07/2010 Xem Xem Xem Xem Xem Xem
12/2010 Xem Xem Xem Xem Xem Xem
07/2011 Xem Xem        
12/2011 Xem Xem        
07/2012            
4Kyu
(đề thi từ năm 2005-2009)
Năm Moji&Goi   Dokkai&Bunpou   Choukai
Dạng 1 Dạng 2 Hoàn Thành   Dạng 1 Dạng 2 Hoàn Thành   Dạng 1 Dạng 2 Hoàn Thành
2005 Xem Xem Xem Xem Xem Xem
2006 Xem Xem Xem Xem Xem Xem
2007 Xem Xem Xem Xem Xem Xem
2008 Xem Xem Xem Xem Xem Xem
2009 Xem Xem Xem Xem      
N4 (Đề thi mẫu của website)
Đề Moji&Goi&Bunpou   Dokkai   Choukai
Dạng 1 Dạng 2 Hoàn Thành Dạng 1 Dạng 2 Hoàn Thành Dạng 1 Dạng 2 Hoàn Thành
01            
02            
03            
04            
05            

 

 

ĐỀ THI TỪ VỰNG & NGỮ PHÁP N4 (Mức độ khó đề thi vào khoảng N4&N5)

語彙   文法
Đề Dạng 1 Dạng 2 Hoàn Thành Đề Dạng 1 Dạng 2 Hoàn Thành
1 Xem Xem 1 Xem Xem
2 Xem Xem 2 Xem Xem
3 Xem Xem 3 Xem Xem
4 Xem Xem 4 Xem Xem
5 Xem Xem 5 Xem Xem
6 Xem Xem 6 Xem Xem
7 Xem Xem 7 Xem Xem
8 Xem Xem 8 Xem Xem
9 Xem Xem 9 Xem Xem
10 Xem Xem 10 Xem Xem
   
11 Xem Xem 11 Xem Xem
12 Xem Xem 12 Xem Xem
13 Xem Xem 13 Xem Xem
14 Xem Xem 14 Xem Xem
15 Xem Xem 15 Xem Xem
  16 Xem Xem
17 Xem Xem
18 Xem Xem
19 Xem Xem
20 Xem Xem
 
21 Xem Xem
22 Xem Xem
23 Xem Xem
24 Xem Xem
25 Xem Xem
26 Xem Xem
27 Xem Xem
28 Xem Xem
29 Xem Xem
30 Xem Xem
 
31 Xem Xem
32 Xem Xem
33 Xem Xem
34 Xem Xem
35 Xem Xem
36 Xem Xem
37 Xem Xem
38 Xem Xem
39 Xem Xem
40 Xem Xem
 
41 Xem Xem
42 Xem Xem
 

 

* Sau khi các bạn nộp bài, điểm số của các bạn sẽ được lưu trong trang cá nhân.

* Khi phát hiện lỗi trong đề thi hoặc phần hướng dẫn, xin vui lòng thông báo với chúng tôi: Click vào đây.

* Các ý kiến đóng góp, các thảo luận, chỉnh sửa phần dịch... Xin vui lòng để lại comment: Click vào đây.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Quay lại ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Chú ý:

Các lời bình bên dưới, các bạn dùng để trao đổi, hỏi bài, góp ý cho luyện thi trắc nghiệm.

Các ý kiến, trao đổi, hỏi - đáp khác xin vui lòng Click vào đây để đi đến chuyên mục dành riêng.

THÔNG BÁO
Click vào đây đến phiên bản Ver3.0 + Bạn chưa thành viên VIP, vui lòng nâng cấp VIP tại đây

+ Bạn đã là thành viên VIP nhưng không xem được bài học trên trang này, vui lòng thoát ra và đăng nhập lại.

+ Bạn không đăng nhập được vui lòng gởi mail yêu cầu tìm lại User và password đến email của admin: admin@lophoctiengnhat.com

Thống kê online
Thành viên:
0
Khách:
5
Hôm nay:
1874
Hôm qua:
2584
Toàn bộ:
21657810