Xin vui lòng không tắt script để các hiệu ứng của website chạy tốt hơn. Xin cám ơn

 
Tra cứu:
Tên loại bài
Đề thi trắc nghiệm N2
Xem bản rút gọn
Hoàn thành:
Chú ý: Cùng một đề, Website chia làm 2 dạng kiểm tra.

Dạng 1: làm từ đầu đến cuối mới có kết quả, không có hướng dẫn giải.

Dạng 2: Làm xong 1 câu biết đúng sai ngay và kèm theo hướng dẫn giải.

 

ĐỀ THI  N2 (phân từng phần)

Chú ý: Click vào các dòng bên dưới để mở ra danh sách các đề thi.

    <<<    LTN2P1 (漢字読み)  >>>

Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành
1 Xem Xem 2 Xem Xem 3 Xem Xem
4 Xem Xem 5 Xem Xem 6 Xem Xem
7     8     9    
10     11     12    
13     14     15    
16     17     18    
19     20     21    
22     23     24    
25     26     27    
28     29     30    

    <<<   LTN2P2 (表記)  >>>

Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành
1 Xem Xem 2 Xem Xem 3 Xem Xem
4 Xem Xem 5 Xem Xem 6    
7     8     9    
10     11     12    
13     14     15    
16     17     18    
19     20     21    
22     23     24    
25     26     27    
28     29     30    

    <<<   LTN2P3 (文脈規定)  >>>

Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành
1 Xem Xem 2 Xem Xem 3 Xem Xem
4 Xem Xem 5 Xem Xem 6    
7     8     9    
10     11     12    
13     14     15    
16     17     18    
19     20     21    
22     23     24    
25     26     27    
28     29     30    

    <<<  LTN2P4 (文脈規定) >>>

Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành
1 Xem Xem 2 Xem Xem 3 Xem Xem
4 Xem Xem 5     6    
7     8     9    
10     11     12    
13     14     15    
16     17     18    
19     20     21    
22     23     24    
25     26     27    
28     29     30    

    <<<   LTN2P5 (言い換え類義)>>>

Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành
1 Xem Xem 2 Xem Xem 3 Xem Xem
4 Xem Xem 5 Xem Xem 6    
7     8     9    
10     11     12    
13     14     15    
16     17     18    
19     20     21    
22     23     24    
25     26     27    
28     29     30    

    <<<   LTN2P6 (用法) >>>

Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành
1 Xem Xem 2 Xem Xem 3 Xem Xem
4 Xem Xem 5 Xem Xem 6    
7     8     9    
10     11     12    
13     14     15    
16     17     18    
19     20     21    
22     23     24    
25     26     27    
28     29     30    

    <<<   LTN2P7 (文法形式の判断)>>>

Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành
1 Xem Xem 2 Xem Xem 3 Xem Xem
4 Xem Xem 5 Xem Xem 6 Xem Xem
7 Xem Xem 8     9    
10     11     12    
13     14     15    
16     17     18    
19     20     21    
22     23     24    
25     26     27    
28     29     30    

    <<<  LTN2P8 (文の組み立て) >>>

Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành
1 Xem Xem 2 Xem Xem 3 Xem Xem
4 Xem Xem 5 Xem Xem 6    
7     8     9    
10     11     12    
13     14     15    
16     17     18    
19     20     21    
22     23     24    
25     26     27    
28     29     30    

    <<<   LTN2P9 (文章の文法) >>>

Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành
1 Xem Xem 2 Xem Xem 3 Xem Xem
4 Xem Xem 5 Xem Xem 6 Xem Xem
7 Xem Xem 8 Xem Xem 9 Xem Xem
10 Xem Xem 11 Xem Xem 12 Xem Xem
13 Xem Xem 14 Xem Xem 15 Xem Xem
16 Xem Xem 17 Xem Xem 18 Xem Xem
19 Xem Xem 20     21    
22     23     24    
25     26     27    
28     29     30    

    <<<   LTN2P10 (短文)  >>>

Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành
1 Xem Xem 2 Xem Xem 3 Xem Xem
4 Xem Xem 5 Xem Xem 6 Xem Xem
7 Xem Xem 8 Xem Xem 9 Xem Xem
10 Xem Xem 11 Xem Xem 12 Xem Xem
13 Xem Xem 14 Xem Xem 15 Xem Xem
16 Xem Xem 17 Xem Xem 18 Xem Xem
19 Xem Xem 20     21    
22     23     24    
25     26     27    
28     29     30    

    <<<   LTN2P11 (中文)  >>>

Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành
1 Xem Xem 2 Xem Xem 3 Xem Xem
4 Xem Xem 5 Xem Xem 6 Xem Xem
7 Xem Xem 8 Xem Xem 9 Xem Xem
10 Xem Xem 11 Xem Xem 12 Xem Xem
13     14     15    
16     17     18    
19     20     21    
22     23     24    
25     26     27    
28     29     30    

    <<<   LTN2P12 (統合理解) >>>

Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành
1 Xem Xem 2 Xem Xem 3 Xem Xem
4 Xem Xem 5 Xem Xem 6 Xem Xem
7 Xem Xem 8 Xem Xem 9 Xem Xem
10 Xem Xem 11 Xem Xem 12 Xem Xem
13 Xem Xem 14 Xem Xem 15 Xem Xem
16     17     18    
19     20     21    
22     23     24    
25     26     27    
28     29     30    

    <<<  LTN2P13 (長文) >>>

Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành
1 Xem Xem 2 Xem Xem 3 Xem Xem
4 Xem Xem 5 Xem Xem 6 Xem Xem
7 Xem Xem 8 Xem Xem 9 Xem Xem
10 Xem Xem 11 Xem Xem 12 Xem Xem
13 Xem Xem 14 Xem Xem 15 Xem Xem
16 Xem Xem 17     18    
19     20     21    
22     23     24    
25     26     27    
28     29     30    

    <<<  LTN2P14 (情報検索)  >>>

Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành
1 Xem Xem 2 Xem Xem 3 Xem Xem
4 Xem Xem 5 Xem Xem 6 Xem Xem
7 Xem Xem 8 Xem Xem 9 Xem Xem
10 Xem Xem 11 Xem Xem 12 Xem Xem
13 Xem Xem 14 Xem Xem 15    
16     17     18    
19     20     21    
22     23     24    
25     26     27    
28     29     30    

    <<<   LTN2P15 ((聴解)課題理解) >>>

Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành
1 Xem Xem 2 Xem Xem 3 Xem Xem
4 Xem Xem 5 Xem Xem 6 Xem Xem
7 Xem Xem 8 Xem Xem 9 Xem Xem
10 Xem Xem 11 Xem Xem 12 Xem Xem
13 Xem Xem 14     15    
16     17     18    
19     20     21    
22     23     24    
25     26     27    
28     29     30    

    <<<   LTN2P16 ((聴解)ポイント理解) >>>
Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành
1 Xem Xem 2 Xem Xem 3 Xem Xem
4 Xem Xem 5 Xem Xem 6    
7 Xem Xem 8 Xem Xem 9 Xem Xem
10 Xem Xem 11 Xem Xem 12 Xem Xem
13 Xem Xem 14     15    
16     17     18    
19     20     21    
22     23     24    
25     26     27    
28     29     30    

    <<<  LTN2P17 ((聴解)概要理解)>>>

Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành
1 Xem Xem 2 Xem Xem 3 Xem Xem
4 Xem Xem 5 Xem Xem 6 Xem Xem
7 Xem Xem 8 Xem Xem 9 Xem Xem
10 Xem Xem 11 Xem Xem 12 Xem Xem
13 Xem Xem 14     15    
16     17     18    
19     20     21    
22     23     24    
25     26     27    
28     29     30    

    <<<   LTN2P18 ((聴解)即時応答)  >>>

Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành
1 Xem Xem 2 Xem Xem 3 Xem Xem
4 Xem Xem 5     6 Xem Xem
7 Xem Xem 8 Xem Xem 9 Xem Xem
10 Xem Xem 11 Xem Xem 12 Xem Xem
13 Xem Xem 14     15    
16     17     18    
19     20     21    
22     23     24    
25     26     27    
28     29     30    

    <<<   LTN2P19 ((聴解)統合理解) >>>

Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành Đề Dạng 1 Dạng 2 H.Thành
1 Xem Xem 2 Xem Xem 3 Xem Xem
4 Xem Xem 5 Xem Xem 6    
7 Xem Xem 8 Xem Xem 9 Xem Xem
10 Xem Xem 11 Xem Xem 12 Xem Xem
13 Xem Xem 14 Xem Xem 15 Xem Xem
16     17     18    
19     20     21    
22     23     24    
25     26     27    
28     29     30    

 

 

ĐỀ THI N2 (Đề đầy đủ)

N2(đề thi các năm gần đây)
Năm Gengo& Dokkai   Choukai
Dạng 1 Dạng 2 Hoàn Thành Dạng 1 Dạng 2 Hoàn Thành
07/2010 Xem Xem Xem Xem
12/2010 Xem Xem    
07/2011 Xem Xem Xem Xem
12/2011        
07/2012        
2Kyu (đề thi từ năm 2005-2009)
Năm Moji&Goi   Dokkai&Bunpou   Choukai
Dạng 1 Dạng 2 Hoàn Thành   Dạng 1 Dạng 2 Hoàn Thành   Dạng 1 Dạng 2 Hoàn Thành
2005 Xem Xem Xem Xem Xem Xem
2006 Xem Xem Xem Xem Xem Xem
2007 Xem Xem Xem Xem Xem Xem
2008 Xem Xem Xem Xem Xem Xem
2009 Xem Xem Xem Xem Xem Xem
N2 (Đề thi mẫu của website)
Đề Moji&Goi&Bunpou   Dokkai   Choukai
Dạng 1 Dạng 2 Hoàn Thành Dạng 1 Dạng 2 Hoàn Thành Dạng 1 Dạng 2 Hoàn Thành
01            
02            
03            
04            
05            

 

 

 

ĐỀ THI TỪ VỰNG & NGỮ PHÁP N2 (Mức độ khó đề thi vào khoảng   N1&N2  )

語彙   文法
  Dạng 1 Dạng 2 Hoàn Thành   Dạng 1 Dạng 2 Hoàn Thành
Đề số 1 Xem Xem Đề số 1 Xem Xem
Đề số 2 Xem Xem Đề số 2 Xem Xem
Đề số 3 Xem Xem Đề số 3 Xem Xem
Đề số 4 Xem Xem Đề số 4 Xem Xem
Đề số 5 Xem Xem Đề số 5 Xem Xem
Đề số 6 Xem Xem Đề số 6 Xem Xem
Đề số 7 Xem Xem Đề số 7 Xem Xem
Đề số 8 Xem Xem Đề số 8 Xem Xem
Đề số 9 Xem Xem Đề số 9 Xem Xem
Đề số 10 Xem Xem Đề số 10 Xem Xem
   
Đề số 11 Xem Xem Đề số 11 Xem Xem
Đề số 12 Xem Xem Đề số 12 Xem Xem
Đề số 13 Xem Xem Đề số 13 Xem Xem
Đề số 14 Xem Xem Đề số 14 Xem Xem
Đề số 15 Xem Xem Đề số 15 Xem Xem
Đề số 16 Xem Xem Đề số 16 Xem Xem
Đề số 17 Xem Xem Đề số 17 Xem Xem
Đề số 18 Xem Xem Đề số 18 Xem Xem
Đề số 19 Xem Xem Đề số 19 Xem Xem
Đề số 20 Xem Xem Đề số 20 Xem Xem
   
  Đề số 21 Xem Xem
Đề số 22 Xem Xem
Đề số 23 Xem Xem
Đề số 24 Xem Xem
Đề số 25 Xem Xem
Đề số 26 Xem Xem
Đề số 27 Xem Xem
Đề số 28 Xem Xem
Đề số 29 Xem Xem
Đề số 30 Xem Xem
 
Đề số 31 Xem Xem
Đề số 32 Xem Xem
Đề số 33 Xem Xem
Đề số 34 Xem Xem
Đề số 35 Xem Xem
Đề số 36 Xem Xem
Đề số 37 Xem Xem
Đề số 38 Xem Xem
Đề số 39 Xem Xem
Đề số 40 Xem Xem
 
Đề số 41 Xem Xem
Đề số 42 Xem Xem
Đề số 43 Xem Xem
Đề số 44 Xem Xem
Đề số 45 Xem Xem
Đề số 46 Xem Xem
Đề số 47 Xem Xem
Đề số 48 Xem Xem
Đề số 49 Xem Xem
Đề số 50 Xem Xem
 
       
Đề số 52 Xem Xem
Đề số 53 Xem Xem
Đề số 54 Xem Xem
Đề số 55 Xem Xem
Đề số 56 Xem Xem
 

 

ĐỀ THI TỪ VỰNG & NGỮ PHÁP N2 (Mức độ khó đề thi vào khoảng   N2&N3  )

文法  
  Dạng 1 Dạng 2 Hoàn Thành   Dạng 1 Dạng 2 Hoàn Thành
Đề số 1 Xem Xem Đề số 1 Xem Xem
Đề số 2 Xem Xem Đề số 2 Xem Xem
Đề số 3 Xem Xem Đề số 3 Xem Xem
Đề số 4 Xem Xem Đề số 4 Xem Xem
Đề số 5 Xem Xem Đề số 5 Xem Xem
Đề số 6 Xem Xem Đề số 6 Xem Xem
Đề số 7 Xem Xem Đề số 7 Xem Xem
Đề số 8 Xem Xem Đề số 8 Xem Xem
Đề số 9 Xem Xem Đề số 9 Xem Xem
Đề số 10 Xem Xem Đề số 10 Xem Xem
   
Đề số 11 Xem Xem Đề số 11 Xem Xem
Đề số 12 Xem Xem Đề số 12 Xem Xem
Đề số 13 Xem Xem Đề số 13 Xem Xem
Đề số 14 Xem Xem Đề số 14 Xem Xem
Đề số 15 Xem Xem Đề số 15 Xem Xem
Đề số 16 Xem Xem Đề số 16 Xem Xem
Đề số 17 Xem Xem Đề số 17 Xem Xem
Đề số 18 Xem Xem Đề số 18 Xem Xem
Đề số 19 Xem Xem Đề số 19 Xem Xem
Đề số 20 Xem Xem Đề số 20 Xem Xem
   
Đề số 21 Xem Xem Đề số 21 Xem Xem
Đề số 22 Xem Xem Đề số 22 Xem Xem
Đề số 23 Xem Xem Đề số 23 Xem Xem
Đề số 24 Xem Xem Đề số 24 Xem Xem
Đề số 25 Xem Xem Đề số 25 Xem Xem
Đề số 26 Xem Xem Đề số 26 Xem Xem
Đề số 27 Xem Xem Đề số 27 Xem Xem
Đề số 28 Xem Xem Đề số 28 Xem Xem
Đề số 29 Xem Xem Đề số 29 Xem Xem
Đề số 30 Xem Xem Đề số 30 Xem Xem
   
Đề số 31 Xem Xem Đề số 31 Xem Xem
Đề số 32 Xem Xem Đề số 32 Xem Xem
Đề số 33 Xem Xem Đề số 33 Xem Xem
Đề số 34 Xem Xem Đề số 34 Xem Xem
Đề số 35 Xem Xem Đề số 35 Xem Xem
Đề số 36 Xem Xem Đề số 36 Xem Xem
  Đề số 37 Xem Xem
Đề số 38 Xem Xem
Đề số 39 Xem Xem
Đề số 40 Xem Xem
 

Nghe 2Kyu

聴解2級 (62問)
 
Dạng 1 Dạng 2 Hoàn Thành
Đề 1 (10問) Xem Xem
Đề 2 (10問) Xem Xem
Đề 3 (10問) Xem Xem
Đề 4(10問) Xem Xem
Đề 5 (10問) Xem Xem
Đề 6 (10問) Xem Xem

http://www.lophoctiengnhat.com/index.php?p=tracnghiem1&id=957

* Sau khi các bạn nộp bài, điểm số của các bạn sẽ được lưu trong trang cá nhân.

* Khi phát hiện lỗi trong đề thi hoặc phần hướng dẫn, xin vui lòng thông báo với chúng tôi: Click vào đây.

* Các ý kiến đóng góp, các thảo luận, chỉnh sửa phần dịch... Xin vui lòng để lại comment: Click vào đây.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Quay lại ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Chú ý:

Các lời bình bên dưới, các bạn dùng để trao đổi, hỏi bài, góp ý cho luyện thi trắc nghiệm.

Các ý kiến, trao đổi, hỏi - đáp khác xin vui lòng Click vào đây để đi đến chuyên mục dành riêng.

THÔNG BÁO
Click vào đây đến phiên bản Ver3.0 + Bạn chưa thành viên VIP, vui lòng nâng cấp VIP tại đây

+ Bạn đã là thành viên VIP nhưng không xem được bài học trên trang này, vui lòng thoát ra và đăng nhập lại.

+ Bạn không đăng nhập được vui lòng gởi mail yêu cầu tìm lại User và password đến email của admin: admin@lophoctiengnhat.com

Thống kê online
Thành viên:
0
Khách:
11
Hôm nay:
2076
Hôm qua:
3405
Toàn bộ:
21543778