Xin vui lòng không tắt script để các hiệu ứng của website chạy tốt hơn. Xin cám ơn

 
Tra cứu:
Sơ Cấp_P8
Tên tài liệu Free / VIP
BÀI 1 - はじめまして(Phần 8_Luyện tập & Kiểm tra) (Minnano Nihongo) Miễn phí
BÀI 2 - ほんの 気持ちです(Phần 8_Luyện tập & Kiểm tra) (Minnano Nihongo) Miễn phí
BÀI 3 - これを ください (Phần 8_Luyện tập & Kiểm tra) (Minnano Nihongo) Bài Học VIP
BÀI 4 -そちらは 何時から 何時までですか (Phần 8_Luyện tập & Kiểm tra) Bài Học VIP
BÀI 5 - 甲子園へ いきますか (Phần 8_Luyện tập & Kiểm tra) Bài Học VIP
BÀI 6 - いっしょに いきませんか (Phần 8_Luyện tập & Kiểm tra) Bài Học VIP
BÀI 7 - ごめんください (Phần 8_Luyện tập & Kiểm tra) Bài Học VIP
BÀI 8 - そろそろ しつれいします (Phần 8_Luyện tập & Kiểm tra) Bài Học VIP
BÀI 9 - 残念です (Phần 8_Luyện tập & Kiểm tra) Bài Học VIP
BÀI 10 - チリソースは ありませんか (Phần 8_Luyện tập & Kiểm tra) Bài Học VIP
BÀI 11 - これ、お願いします (Phần 8_Luyện tập & Kiểm tra) Bài Học VIP
BÀI 12 - お祭りは どうでしたか (Phần 8_Luyện tập & Kiểm tra) Bài Học VIP
BÀI 13 - 別々に お願いします (Phần 8_Luyện tập & Kiểm tra) Bài Học VIP
BÀI 14 - 梅田まで 行ってください (Phần 8_Luyện tập & Kiểm tra) Bài Học VIP
BÀI 15 - ご家族は? (Phần 8_Luyện tập & Kiểm tra) Bài Học VIP
BÀI 16 - 使い方を 教えてください (Phần 8_Luyện tập & Kiểm tra) Bài Học VIP
BÀI 17 - どう しましたか (Phần 8_Luyện tập & Kiểm tra) Bài Học VIP
BÀI 18 - 趣味は なんですか (Phần 8_Luyện tập & Kiểm tra) Bài Học VIP
BÀI 19 - ダイエットは 明日から します (Phần 8_Luyện tập & Kiểm tra) Bài Học VIP
BÀI 20 - 夏休みは どうするの? (Phần 8_Luyện tập & Kiểm tra) Bài Học VIP
BÀI 21 - 私も そう思います (Phần 8_Luyện tập & Kiểm tra) Bài Học VIP
BÀI 22 - どんな アパートが いいですか (Phần 8_Luyện tập & Kiểm tra) Bài Học VIP
BÀI 23 - どう やって行きますか(Phần 8_Luyện tập & Kiểm tra) Bài Học VIP
BÀI 24 - 手伝って くれますか (Phần 8_Luyện tập & Kiểm tra) Bài Học VIP
BÀI 25 - いろいろ お世話に なりました (Phần 8_Luyện tập & Kiểm tra) Bài Học VIP
BÀI 26 - どこに ごみを 出したら いいですか (Phần 8_Luyện tập & Kiểm tra) Bài Học VIP
BÀI 27 - 何でも 作れるんですね (Phần 8_Luyện tập & Kiểm tra) Bài Học VIP
BÀI 28 - お茶でも 飲みながら・・・・・・ (Phần 8_Luyện tập & Kiểm tra) Bài Học VIP
BÀI 29 - 忘れ物を して しまったんです (Phần 8_Luyện tập & Kiểm tra) Bài Học VIP
BÀI 30 - チケットを 予約して おきます (Phần 8_Luyện tập & Kiểm tra) Bài Học VIP
BÀI 31 - インターネットを 始めようと 思って います (Phần 8_Luyện tập & Kiểm tra) Bài Học VIP
BÀI 32 - 病気かも しれません (Phần 8_Luyện tập & Kiểm tra) Bài Học VIP
BÀI 33 - これは どういう 意味ですか (Phần 8_Luyện tập & Kiểm tra) Bài Học VIP
BÀI 34 - する とおりに して ください (Phần 8_Luyện tập & Kiểm tra) Bài Học VIP
BÀI 35 - 旅行会社へ 行けば、わかります (Phần 8_Luyện tập & Kiểm tra) Bài Học VIP
BÀI 36 - 頭と 体を 使うように して います (Phần 8_Luyện tập & Kiểm tra) Bài Học VIP
BÀI 37 - 海を 埋め立てて 造られました (Phần 8_Luyện tập & Kiểm tra) Bài Học VIP
BÀI 38 - 片付けるのが 好きなんです (Phần 8_Luyện tập & Kiểm tra) Bài Học VIP
BÀI 39 - 遅れて、すみません (Phần 8_Luyện tập & Kiểm tra) Bài Học VIP
BÀI 40 - 友達が できたか どうか、心配です (Phần 8_Luyện tập & Kiểm tra) Bài Học VIP
BÀI 41 - 荷物を 預かって いただけませんか (Phần 8_Luyện tập & Kiểm tra) Bài Học VIP
BÀI 42 - ボーナスは 何に 使いますか (Phần 8_Luyện tập & Kiểm tra) Bài Học VIP
BÀI 43 - 優しそうですね (Phần 8_Luyện tập & Kiểm tra) Bài Học VIP
BÀI 44 - この 写真みたいに して ください (Phần 8_Luyện tập & Kiểm tra) Bài Học VIP
BÀI 45 - 一生懸命 練習したのに (Phần 8_Luyện tập & Kiểm tra) Bài Học VIP
BÀI 46 - もうすぐ 着く はずです (Phần 8_Luyện tập & Kiểm tra) Bài Học VIP
BÀI 47 - 婚約したそうです (Phần 8_Luyện tập & Kiểm tra) Bài Học VIP
BÀI 48 - 休ませて いただけませんか (Phần 8_Luyện tập & Kiểm tra) Bài Học VIP
BÀI 49 - よろしく お伝え ください (Phần 8_Luyện tập & Kiểm tra) Bài Học VIP
BÀI 50 - 心から 感謝いたします (Phần 8_Luyện tập & Kiểm tra) Bài Học VIP
THÔNG BÁO
Click vào đây đến phiên bản Ver3.0 + Bạn chưa thành viên VIP, vui lòng nâng cấp VIP tại đây

+ Bạn đã là thành viên VIP nhưng không xem được bài học trên trang này, vui lòng thoát ra và đăng nhập lại.

+ Bạn không đăng nhập được vui lòng gởi mail yêu cầu tìm lại User và password đến email của admin: admin@lophoctiengnhat.com

Thống kê online
Thành viên:
0
Khách:
11
Hôm nay:
11
Hôm qua:
5695
Toàn bộ:
12971895