Xin vui lòng không tắt script để các hiệu ứng của website chạy tốt hơn. Xin cám ơn

 
Tra cứu:
Sơ Cấp_P1
Tên tài liệu Free / VIP
Bài 1 - はじめまして (Phần 1_Từ Vựng) (Minnano Nihongo) Miễn phí
Bài 2 - ほんの 気持ちです (Phần 1_Từ Vựng) (Minnano Nihongo) Miễn phí
Bài 3 - これを ください (Phần 1_Từ Vựng) (Minnano Nihongo) Bài Học VIP
Bài 4 - そちらは 何時から 何時までですか(Phần 1_Từ Vựng) (Minnano Nihongo) Bài Học VIP
Bài 5 - 甲子園へ いきますか(Phần 1_Từ Vựng) (Minnano Nihongo) Bài Học VIP
Bài 6 - いっしょに いきませんか(Phần 1_Từ Vựng) (Minnano Nihongo) Bài Học VIP
Bài 7 - ごめんください(Phần 1_Từ Vựng) (Minnano Nihongo) Bài Học VIP
Bài 8 - そろそろ しつれいします(Phần 1_Từ Vựng) (Minnano Nihongo) Bài Học VIP
Bài 9 - 残念です(Phần 1_Từ Vựng) (Minnano Nihongo) Bài Học VIP
Bài 10 - チリソースは ありませんか(Phần 1_Từ Vựng) (Minnano Nihongo) Bài Học VIP
Bài 11 - これ、お願いします(Phần 1_Từ Vựng) (Minnano Nihongo) Bài Học VIP
Bài 12 - お祭りは どうでしたか(Phần 1_Từ Vựng) (Minnano Nihongo) Bài Học VIP
Bài 13 - 別々に お願いします(Phần 1_Từ Vựng) (Minnano Nihongo) Bài Học VIP
Bài 14 - 梅田まで 行ってください(Phần 1_Từ Vựng) (Minnano Nihongo) Bài Học VIP
Bài 15 - ご家族は?(Phần 1_Từ Vựng) (Minnano Nihongo) Bài Học VIP
Bài 16 - 使い方を 教えてください(Phần 1_Từ Vựng) (Minnano Nihongo) Bài Học VIP
Bài 17 - どう しましたか(Phần 1_Từ Vựng) (Minnano Nihongo) Bài Học VIP
Bài 18 - 趣味は なんですか(Phần 1_Từ Vựng) (Minnano Nihongo) Bài Học VIP
Bài 19 - ダイエットは 明日から します(Phần 1_Từ Vựng) (Minnano Nihongo) Bài Học VIP
Bài 20 - 夏休みは どうするの?(Phần 1_Từ Vựng) (Minnano Nihongo) Bài Học VIP
Bài 21 - 私も そう思います(Phần 1_Từ Vựng) (Minnano Nihongo) Bài Học VIP
Bài 22 -  どんな アパートが いいですか(Phần 1_Từ Vựng) (Minnano Nihongo) Bài Học VIP
Bài 23 - どう やって行きますか(Phần 1_Từ Vựng) (Minnano Nihongo) Bài Học VIP
Bài 24 - 手伝って くれますか(Phần 1_Từ Vựng) (Minnano Nihongo) Bài Học VIP
Bài 25 - いろいろ お世話に なりました(Phần 1_Từ Vựng) (Minnano Nihongo) Bài Học VIP
BÀI 26 - どこに ごみを 出したら いいですか (Phần 1_Từ Vựng) (Minnano Nihongo) Bài Học VIP
BÀI 27 - 何でも 作れるんですね (Phần 1_Từ Vựng) (Minnano Nihongo) Bài Học VIP
BÀI 28 - お茶でも 飲みながら・・・・・・ (Phần 1_Từ Vựng) (Minnano Nihongo) Bài Học VIP
BÀI 29 - 忘れ物を して しまったんです (Phần 1_Từ Vựng) (Minnano Nihongo) Bài Học VIP
BÀI 30 - チケットを 予約して おきます (Phần 1_Từ Vựng) (Minnano Nihongo) Bài Học VIP
BÀI 31 - インターネットを 始めようと ... (Phần 1_Từ Vựng) (Minnano Nihongo) Bài Học VIP
BÀI 32 - 病気かも しれません (Phần 1_Từ Vựng) (Minnano Nihongo) Bài Học VIP
BÀI 33 - これは どういう 意味ですか (Phần 1_Từ Vựng) (Minnano Nihongo) Bài Học VIP
BÀI 34 - する とおりに して ください (Phần 1_Từ Vựng) (Minnano Nihongo) Bài Học VIP
BÀI 35 - 旅行会社へ 行けば、わかります (Phần 1_Từ Vựng) (Minnano Nihongo) Bài Học VIP
BÀI 36 - 頭と 体を 使うように して います (Phần 1_Từ Vựng) (Minnano Nihongo) Bài Học VIP
BÀI 37 - 海を 埋め立てて 造られました (Phần 1_Từ Vựng) (Minnano Nihongo) Bài Học VIP
BÀI 38 - 片付けるのが 好きなんです (Phần 1_Từ Vựng) (Minnano Nihongo) Bài Học VIP
BÀI 39 - 遅れて、すみません (Phần 1_Từ Vựng) (Minnano Nihongo) Bài Học VIP
BÀI 40 - 友達が できたか どうか、心配です (Phần 1_Từ Vựng) (Minnano Nihongo) Bài Học VIP
BÀI 41 - 荷物を 預かって いただけませんか (Phần 1_Từ Vựng) (Minnano Nihongo) Bài Học VIP
BÀI 42 - ボーナスは 何に 使いますか (Phần 1_Từ Vựng) (Minnano Nihongo) Bài Học VIP
BÀI 43 - 優しそうですね(Phần 1_Từ Vựng) (Minnano Nihongo) Bài Học VIP
BÀI 44 - この 写真みたいに して ください (Phần 1_Từ Vựng) (Minnano Nihongo) Bài Học VIP
BÀI 45 - 一生懸命 練習したのに (Phần 1_Từ Vựng) (Minnano Nihongo) Bài Học VIP
BÀI 46 - もうすぐ 着く はずです (Phần 1_Từ Vựng) (Minnano Nihongo) Bài Học VIP
BÀI 47 - 婚約したそうです (Phần 1_Từ Vựng) (Minnano Nihongo) Bài Học VIP
BÀI 48 - 休ませて いただけませんか (Phần 1_Từ Vựng) (Minnano Nihongo) Bài Học VIP
BÀI 49 - よろしく お伝え ください (Phần 1_Từ Vựng) (Minnano Nihongo) Bài Học VIP
BÀI 50 - 心から 感謝いたします (Phần 1_Từ Vựng) (Minnano Nihongo) Bài Học VIP
THÔNG BÁO
Click vào đây đến phiên bản Ver3.0 + Bạn chưa thành viên VIP, vui lòng nâng cấp VIP tại đây

+ Bạn đã là thành viên VIP nhưng không xem được bài học trên trang này, vui lòng thoát ra và đăng nhập lại.

+ Bạn không đăng nhập được vui lòng gởi mail yêu cầu tìm lại User và password đến email của admin: admin@lophoctiengnhat.com

Thống kê online
Thành viên:
0
Khách:
14
Hôm nay:
9
Hôm qua:
2941
Toàn bộ:
16664579