Xin vui lòng không tắt script để các hiệu ứng của website chạy tốt hơn. Xin cám ơn

 
Tra cứu:
Vui lòng đăng nhập để gửi báo lỗi. Nếu bạn chưa có tài khoản đăng nhập, click vào đây để đăng ký.

Tra cứu hán tự
Kết quả tra cúu cho từ khóa:
Tra cứu theo:
No1548.   行 – HÀNH, HÀNG

Bộ thủ bo_xxx
Số nét net_xxx
Cấp độ capdo_Nxxx
Cách Viết
HÀNG,HÀNH Chú ý  
Kun:  
Hán Tự Phiên Âm Loại Âm Hán

Nghĩa

行く いく v   Đi
行き先 いきさき n HÀNH TIÊN Nơi đi đến
行う    おこなう v   Tổ chức
行方    ゆくえ n HÀNH PHƯƠNG Nơi ở, nơi đi tới
On: on_こう 、on_ぎょう
Hán Tự Phiên Âm Loại Âm Hán

Nghĩa

行楽 こうらく n HÀNH NHẠC Việc đi ra ngoài, sự đi du hí
行為 こうい n HÀNH VI Hành vi
行動 こうどう v/n HÀNH ĐỘNG Hành động
行列 ぎょうれつ n HÀNH LIỆT Xếp hàng
行事 ぎょうじ n HÀNH SỰ Sự kiện
ぎょう n  HÀNH Hàng chữ
 悪行  あっこう n  ÁC HÀNH, HẠNH, HÀNG, HẠNG  Hành động xấu/hành động sai trái
 移行  いこう n  DI, DỊ, SỈ HÀNH, HẠNH, HÀNG, HẠNG  sự di trú
 一行  いっこう n  NHẤT HÀNH, HẠNH, HÀNG, HẠNG  một hàng/một dòng
 運行  うんこう n  VẬN HÀNH, HẠNH, HÀNG, HẠNG  sự vận hành/sự chuyển động
 改行  かいぎょう    CẢI HÀNH, HẠNH, HÀNG, HẠNG  chuyển dòng/xuống dòng
 角行  かくぎょう n  GIÁC, GIỐC HÀNH, HẠNH, HÀNG, HẠNG  con Hậu (cờ vua)
 性行  せいこう n  TÍNH HÀNH, HẠNH, HÀNG, HẠNG  tính cách và hành vi
 刊行  かんこう n  KHAN, SAN HÀNH, HẠNH, HÀNG, HẠNG  sự ấn loát/sự phát hành/ấn loát/phát hành
 敢行  かんこう n  CẢM HÀNH, HẠNH, HÀNG, HẠNG  sự thực hiện một cách kiên quyết/sự thi hành nghiêm khắc/quyết tâm thực hiện/kiên quyết thực hiện/quyết tâm tiến hành/kiên quyết tiến hành
 紀行  きこう n  KỈ HÀNH, HẠNH, HÀNG, HẠNG sự ghi chép/ghi chép/nhật ký hành trình/du ký
 急行  きゅうこう n  CẤP HÀNH, HẠNH, HÀNG, HẠNG tốc hành
 強行  きょうこう n  CƯỜNG, CƯỠNG HÀNH, HẠNH, HÀNG, HẠNG  việc kiên quyết tiến hành/sự thúc ép/sự ép buộc/sự bắt buộc/ép buộc/thúc ép/bắt buộc/ép
 興行  こうぎょう n  HƯNG, HỨNG HÀNH, HẠNH, HÀNG, HẠNG  ngành giải trí/sự làm các công việc về giải trí như kịch, lễ hội...
 銀行  ぎんこう n  NGÂN HÀNH, HẠNH, HÀNG, HẠNG  ngân hàng
 現行  げんこう n  HIỆN HÀNH, HẠNH, HÀNG, HẠNG  hiện hành
 孝行  こうこう n  HIẾU HÀNH, HẠNH, HÀNG, HẠNG  sự hiếu thảo/hiếu thảo
 行間  ぎょうかん n  HÀNH, HẠNH, HÀNG, HẠNG GIAN  nội dung trong dòng chữ/khoảng cách giữa các dòng
 行金  こうきん n  HÀNH, HẠNH, HÀNG, HẠNG KIM  tiền ngân hàng
 行軍  こうぐん n  HÀNH, HẠNH, HÀNG, HẠNG QUÂN  sự hành quân/cuộc hành quân/hành quân
 行使  こうし n  HÀNH, HẠNH, HÀNG, HẠNG SỬ, SỨ  sự hành động/sự tiến hành
 行司  ぎょうじ n  HÀNH, HẠNH, HÀNG, HẠNG TI, TƯ  trọng tài Sumo
 行程   こうてい n  HÀNH, HẠNH, HÀNG, HẠNG TRÌNH  hành trình
 行者   ぎょうじゃ n  HÀNH, HẠNH, HÀNG, HẠNG GIẢ  người khổ hạnh/người hành hương/người tu luyện/người tu hành
 行進  こうしん n  HÀNH, HẠNH, HÀNG, HẠNG TIẾN  cuộc diễu hành/diễu hành
 行人  こうじん n  HÀNH, HẠNH, HÀNG, HẠNG NHÂN  Khách qua đường/khách bộ hành
 行成  いきなり adv  HÀNH, HẠNH, HÀNG, HẠNG THÀNH  bất ngờ/đột ngột
 行政   ぎょうせい n  HÀNH, HẠNH, HÀNG, HẠNG CHÁNH, CHÍNH  hành chính
 行跡  ぎょうせき n  HÀNH, HẠNH, HÀNG, HẠNG TÍCH  Hành vi
 行儀   ぎょうぎ n  HÀNH, HẠNH, HÀNG, HẠNG NGHI  cách cư xử
 行頭  ぎょうとう n  HÀNH, HẠNH, HÀNG, HẠNG ĐẦU  đầu hàng/đầu dòng
 行動  こうどう n   HÀNH, HẠNH, HÀNG, HẠNG ĐỘNG  hành động/sự hành động
 行年   ぎょうねん n  HÀNH, HẠNH, HÀNG, HẠNG NIÊN  tuổi khi chết đi/tuổi hưởng thọ/tuổi hưởng dương
 行方  ゆくえ n  HÀNH, HẠNH, HÀNG, HẠNG PHƯƠNG  hướng đi
 行末  ゆくすえ n  HÀNH, HẠNH, HÀNG, HẠNG MẠT cuối dòng
 行列    ぎょうれつ n  HÀNH, HẠNH, HÀNG, HẠNG LIỆT  hàng người/đoàn người/đám rước
 犯行  はんこう n  PHẠM HÀNH, HẠNH, HÀNG, HẠNG  sự thực hiện/sự thi hành
 非行  ひこう  n  PHI HÀNH, HẠNH, HÀNG, HẠNG  hành vi không chính đáng/hành vi không tốt
 施行  しぎょう n  THI, THÍ, DỊ, THỈ HÀNH, HẠNH, HÀNG, HẠN  sự thực hiện/sự thi hành
 流行  りゅうこう n  LƯU HÀNH, HẠNH, HÀNG, HẠNG  sự lưu hành
 執行  しぎょう n  CHẤP HÀNH, HẠNH, HÀNG, HẠNG  sự chấp hành
 実行  じっこう n  HÀNH, HẠNH, HÀNG, HẠNG  thực hành
 蛇行    だこう n  XÀ, DI HÀNH, HẠNH, HÀNG, HẠNG  sự đi khúc khuỷu
 徐行  じょこう n TỪ HÀNH, HẠNH, HÀNG, HẠNG  sự diễn tiến chậm/ tốc độ chậm
 進行  しんこう n  TIẾN HÀNH, HẠNH, HÀNG, HẠNG  sự tiến hành/sự tiến triển
 遂行  すいこう n  TOẠI HÀNH, HẠNH, HÀNG, HẠNG  sự hoàn thành/thành quả/thành tích/hoàn thành
 先行  せんこう    TIÊN, TIẾN HÀNH, HẠNH, HÀNG, HẠNG  cách quãng
 善行  ぜんこう n  THIỆN, THIẾN HÀNH, HẠNH, HÀNG, HẠNG  đạo hạnh
 走行  そうこう    TẨU HÀNH, HẠNH, HÀNG, HẠNG  chạy/thi hành/thực hiện
 続行   ぞっこう n  HÀNH, HẠNH, HÀNG, HẠNG  tiếp tục
 代行  だいこう n  ĐẠI HÀNH, HẠNH, HÀNG, HẠNG  sự hoạt động với tư cách một đại lý/việc hoạt động như một đại lý
 直行  ちょっ こう n  TRỰC HÀNH, HẠNH, HÀNG, HẠNG  đi suốt/chạy suốt
 通行   つうこう n  THÔNG HÀNH, HẠNH, HÀNG, HẠNG  sự đi lại
 徒行     とこう n  ĐỒ HÀNH, HẠNH, HÀNG, HẠNG sự đi bộ
 同行  どうぎょう,どうこう n  ĐỒNG HÀNH, HẠNH, HÀNG, HẠNG   đồng hành
 徳行  とっこう n  ĐỨC HÀNH, HẠNH, HÀNG, HẠNG  hiền đức
 篤行  とっこう n  ĐỐC HÀNH, HẠNH, HÀNG, HẠNG  lòng tốt/đức hạnh
 難行  なんぎょう n  NAN, NẠN HÀNH, HẠNH, HÀNG, HẠNG  Hình phạt
 発行  はっこう n  PHÁT HÀNH, HẠNH, HÀNG, HẠNG  sự phát hành
 蛮行  ばんこう n  MAN HÀNH, HẠNH, HÀNG, HẠNG  hành động dã man/hành động man rợ
 飛行  ひこう n  PHI HÀNH, HẠNH, HÀNG, HẠNG  phi hành/hàng không
 尾行  びこう n  VĨ HÀNH, HẠNH, HÀNG, HẠNG  sự theo đuôi/sự bám sát
 微行    びこう n  VI HÀNH, HẠNH, HÀNG, HẠNG  sự vi hành/cuộc vi hành
 航行   こうこう n  HÀNG HÀNH, HẠNH, HÀNG, HẠNG  tuần biển/lái tàu/đi tàu
 品行  ひんこう n  PHẨM HÀNH, HẠNH, HÀNG, HẠNG  hành vi/phong cách
 並行  へいこう n  TỊNH, TINH HÀNH, HẠNH, HÀNG, HẠNG  sự đồng thời tiến hành
 歩行  ほこう    HÀNH, HẠNH, HÀNG, HẠNG  bước
 奉行   ぶぎょう    PHỤNG, BỔNG HÀNH, HẠNH, HÀNG, HẠNG  sự thừa hành
 暴行  ぼうこう n  BẠO, BỘC HÀNH, HẠNH, HÀNG, HẠNG bạo hành
 夜行  やぎょう n  DẠ HÀNH, HẠNH, HÀNG, HẠNG  đi đêm
 履行   りこう n  LÍ HÀNH, HẠNH, HÀNG, HẠNG  sự thực hiện/sự thi hành/sự thực thi
 旅行  りょこう n  LỮ HÀNH, HẠNH, HÀNG, HẠNG  sự đi lại/sự du lịch
 励行   れいこう n  LỆ HÀNH, HẠNH, HÀNG, HẠNG sự thi hành/sự thực hiện
THÔNG BÁO
Click vào đây đến phiên bản Ver3.0 + Bạn chưa thành viên VIP, vui lòng nâng cấp VIP tại đây

+ Bạn đã là thành viên VIP nhưng không xem được bài học trên trang này, vui lòng thoát ra và đăng nhập lại.

+ Bạn không đăng nhập được vui lòng gởi mail yêu cầu tìm lại User và password đến email của admin: admin@lophoctiengnhat.com

Thống kê online
Thành viên:
1
Khách:
10
Hôm nay:
2035
Hôm qua:
4449
Toàn bộ:
16659411