Tên loại bài
Bài 8 - 申し出・勧誘 自分の行為の申し出か、相手への働きかけか (そうまとめポイント20)
Xem bản đầy đủ
Hoàn thành:
Vui lòng đăng nhập để xem bài viết này.