Tên loại bài
173 mẫu ngữ pháp N2&N3_155_~(よ)うではないか/~(よ)うじゃないか
Xem bản đầy đủ
Hoàn thành:
Vui lòng đăng nhập để xem bài viết này.