Tên loại bài
173 mẫu ngữ pháp N2&N3_065_~に沿(そ)って/~に沿い/~に沿う/~に沿った
Xem bản đầy đủ
Hoàn thành:
Vui lòng đăng nhập để xem bài viết này.