Tên loại bài
Giới thiệu giáo trình & Hướng dẫn học (日本語総まとめN2_語彙)
Xem bản đầy đủ
Hoàn thành: